Home

1.4.2016

Témata disertačních prací


Témata disertačních prací realizovatelná v rámci DSP na KTE. Více informací níže ...

 

Školitel: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Téma 1: Identifikace rizik sociálních sítí a počítačových her u žáků.

Upřesnění tématu: Ústředním tématem zamýšlené výzkumné práce je identifikace rizik, které přináší stále častější využívání informačních akomunikačních technologií vběžném životě žáků. Konkrétně jde o negativa spojená svyužíváním sociálních sítí a hraním počítačových her. To vše může mít souvislost spreferovaným způsobem využití ICT u žáků. Vrámci disertační práce jsou plánovány výzkumné aktivity ve dvou oblastech (1. negativní vliv sociálních sítí na žáky, 2. negativní vliv počítačových her na žáky). Dále bude u žáků identifikován jejich preferovaný způsob využití ICT. Design výzkumu je plánován jako smíšený. Data získaná od respondentů budou statisticky zpracována pomocí shlukové analýzy a budou hledány typické skupiny žáků - uživatelů sociálních sítí a jejich charakteristiky. Obdobně budou identifikovány možné skupiny žáků podle jejich závislostního chování.

Téma 2: Hromadné otevřené online kurzy (MOOC) a možnosti jejich uplatnění na českých vysokých školách.

Upřenění tématu: Ústředním tématem zamýšlené výzkumné práce je je analyzovat možnosti uplatnění MOOC kurzů na českých vysokých školách. Způsob využití MOOC kurzů vtradičním univerzitním vzdělávání je totiž zatím poměrně málo výzkumně popisován, dosavadní výzkumy se zaměřují spíše na kurzy MOOC realizované mimo tuto výuku. Cílem projektu je proto identifikovat různé strategie a přístupy vysokoškolských studentů kjejich vzdělávacím aktivitám realizovaným prostřednictvím MOOC kurzu. Vrámci disertační práce budou připraveny, podle zásad jejich tvorby, MOOC kurzy různého zaměření a budou sledovány aktivity studentů a jejich činnosti v tomto kurzu. Dále bude provedena analýza zjištěných dat pomocí vícerozměrných statistických metod s cílem přesně charakterizovat předpokládané typické skupiny studentů. Pro adekvátní interpretovatelnost zjištěných dat budou také pomocí dotazníku zjišťovány názory studentů na kurz v porovnání se záznamem jejich aktivit a činností vMOOC kurzu.

Školitel: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Téma 1: Vnímání a možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zpohledu učitelů.

Upřesnění tématu: Ústředním tématem zamýšlené výzkumné práce jsou způsoby rozvoje technologické dimenze u učitelů; cílem práce je identifikace příčin rezistence některých učitelů k využívání informačních a komunikačních technologií, zahrnut je výzkumu využití vybraných (a to inetradičních) výukových metod (badatelsky orientovaná výuka, e-learning, m-learning, apod.).

Školitel: doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed.

Téma 1: Analýza procesu utváření profesního myšlení a přesvědčení v průběhu přípravy (žáka, studenta, učitele).

Upřesnění tématu: Ústředním tématem zamýšlené výzkumné práce je poznání procesu utváření profesního myšlení žáka v průběhu jeho školní docházky, vliv na jeho budoucí profesní orientaci, aspekty ovlivňující jeho rozhodování atd. Tento specifický, ale svým způsobem samozřejmý a nutný proces musí zahrnovat nejen stránku vědomostní utvářenou procesem učení, ale také stránku dovednostní, zkušenostní, postojovou a hodnotovou. Všechny tyto složky lze pokládat za určitou nezbytnou součást profesního základu myšlení žáka a utváření jeho přesvědčení.

Ačkoli by se zdálo, že v odborných kruzích je tato otázka široce diskutována a poměrně i známa (viz některé práce Heluse, Mareše, Mezery, Šulce, Úlovcové, Strádala, Hlaďa a dalších), je zde stále velký prostor pro podchycení procesů a subprocesů, které v proměnlivých podmínkách daných požadavky trhu práce, zaměstnavatelů, proměnlivosti poznatků a tím i kurikulí ovlivňují žáka vjeho přesvědčení, jeho myšlení, postojích atd.

Celá oblast je svým charakterem multikriteriální, prolíná se v ní mnoho otázek mající úzký vztah k působení školy, rodiny, přátel i technologií (myšleno kupříkladu sociálních sítí). Součástí cíle disertací by byla i reflexe zahraničních přístupů k dané otázce, tedy komparativní přístup i k zahraničním zkušenostem v utváření profesního myšlení a přesvědčení.

Školitel: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Téma 1: Přijímání badatelských učebních úloh žákem.

Upřesnění tématu: Téma se pohybuje na rozhraní teorie učebních úloh a teorie badatelsky orientované výuky. V návaznosti na práce Mareše (2013), Tollingerové (1976), Knechta, Janíka, Najvara, Najvarové, Vlčkové (2010), Mareše (1980), Nikla (1997), Stuchlíkové (2010), Šeďové (2015) a dalších se zaměřuje na výzkum žákova chování při prvotním setkání sučební úlohou a dále při jejím řešení. Významnou částí práce bude výzkumné zjištění motivů, které na žáka působí a jsou „skryty" v učebních úlohách a zahrnovány pod tzv. parametry učebních úloh.

Poznámka: Všechna uvedená témata je třeba chápat jako rámcové návrhy, které mohou být dle zájmu a zaměření uchazeče o studium v DSP v rámci konzultace se školitelem dále upřesněny.

 Next page: Katedra