Bakalářské

Název: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma a délka studia, ak. titul: Prezenční a kombinované, dvouoborové, 3 roky, Bc.

S čím lze obor kombinovat (u dvouoborových učitelských):

Předpokládaný počet přijatých 16/17: 50 prezenční, 30 kombinované

Kontaktní osoba: doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing-paedIGIP

Charakteristika oboru:
Cílem vzdělávání voblasti studijního oboru je vytvořit optimální předpoklady pro osvojení souboru kompetencí nezbytných pro uplatnění absolventa studia oboru, tj. jeho schopnosti připravovat jiné do života vinformačně-technické společnosti. Soubor disciplín učebního studijního plánu oboru je členěn na odborné disciplíny profilujícího charakteru, širšího vědního základu a disciplín obsahujících širší souvislosti techniky a informačních technologií. Nezbytnou součástí jsou volitelné disciplíny, které mají rozšiřující povahu. Na tento obor navazuje magisterský dvouletý studijní obor Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent oboru je především připraven tak, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního oboru učitelství technické a informační výchovy. Má všeobecný rozhled a ovládá základní dovednosti a postupy ve svém oboru. Je připraven tvůrčím způsobem, metodami akcentující činnostní pojetí uplatňovat vědecké a technické poznatky, kreativní dovednosti a podněcovat k vytváření žádoucích vazeb a postojů k technosféře, k technice a k užití techniky i informačních technologií.

Budoucí uplatnění absolventa je zejména v oblasti vzdělávání, dle potřeb institucí zajišťujících nižší sekundární nebo vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ISCED 3, základních škol, speciálních škol, technických lyceí, středních odborných učilišť, středních odborných škol a praktických škol), jako správce počítačové sítě a odborných laboratoří, odborný poradce pro využívání informačních technologií, tvůrce www stránek, vedoucí technické zájmové činnosti, odborník zajišťující řešení technických problémů výuky a školy apod.

Přijímací zkouška:
Test studijních předpokladů.

Bakalářské

Název: Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma a délka studia, ak. titul: Prezenční a kombinované, dvouoborové, 3 roky, Bc.

S čím lze obor kombinovat (u dvouoborových učitelských):

Předpokládaný počet přijatých 16/17: 30 prezenční i kombinované

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Charakteristika oboru:

Studijní obor „Informační výchova se zaměřením na vzdělávání" je oborem, který má prioritně vytvořit základ pro navazující učitelskou přípravu i když uplatnění absolventa je možné již ztohoto bakalářského stupně. Obor je zaměřen na oblast informační výchovy, jako pevné součásti vpřípravě žáků základní školy a studentů různých oborů středních škol vČeské republice. Voboru jsou zařazeny kromě disciplín informatického a matematického charakteru i základy elektrotechniky a elektroniky tak, aby byl absolvent plně schopen nejen znát, ale i zprostředkovat všechny potřebné pojmy informační činnosti, znalosti struktury softwarů, programování, funkce informačních technologií, znalosti operačních systémů, ale i technické znalosti.

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent oboru je především připraven tak, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ. Absolvent má všeobecný rozhled a ovládá základní dovednosti a postupy ve svém oboru. Je připraven tvůrčím způsobem, metodami akcentující činnostní pojetí uplatňovat vědecké a technické poznatky, kreativní dovednosti a podněcovat k vytváření žádoucích vazeb a postojů kinformačním technologiím.

Absolventi mohou působit ve školách, ve školské správě, ve vzdělávacích organizacích či v soukromém sektoru v profesích:

Přijímací zkouška:
Test studijních předpokladů.

Magisterský

Název: Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma a délka studia, ak. titul: Magisterské navazující, prezenční, dvouoborové, 2 roky, Mgr.

S čím lze obor kombinovat (u dvouoborových učitelských):

Předpokládaný počet přijatých 16/17: 30 prezenční, 20 kombinované

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing-paedIGIP

Charakteristika oboru
Cílem vzdělávání v rámci studia oboru je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti technické výchovy, informační výchovy i informačních technologií ve školských institucích poskytujících vzdělávání. Absolventi studijního oboru získávají příslušné znalosti a dovednosti v oblasti technické výchovy, informačních a komunikačních technologií, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů k výuce technicky a informačně zaměřených vyučovacích předmětů.

Profil a uplatnění absolventa:
Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky orientovaného přístupu k technice, k informačním a komunikačním technologiím a provádění výuky technické a informační výchovy v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit jsou připraveni vykonávat též funkci ICT koordinátora dle Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s technikou a spravovat školní počítačové informační systémy.

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé povinných a volitelných vyučovacích předmětů z oblasti technické a informační výchovy na školách zajišťujících nižší sekundární nebo vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy). Mohou působit i jako ICT koordinátoři a správci školních počítačových informačních systémů. Dále se mohou uplatnit jako lektoři či organizační pracovníci ve školicích institucích a sféře podnikového vzdělávání.

Přijímací zkouška:
Test studijních předpokladů, případně výběrové řízení na základě výsledků předchozího bakalářského nebo magisterského studia, kdy uchazeči o studium budou posuzováni podle rozsahu studia a váženého studijního průměru vbakalářském stupni (případně magisterském) předchozího studia. Přihlížet se bude i kmimouniverzitním aktivitám během předchozího studia.

Podmínky pro přijetí: