Činnost katedry

1. Pedagogická činnost

Rozhodnutím akreditační komise byla schválena platnost akreditace pro prezenční a kombinovanou formu bakalářského studia Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a Informační výchovu se zaměřením na vzdělávání, a magisterského studia Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ na PdF UP vOlomouci.

Katedra technické a informační výchovy garantuje studium v prezenční i kombinované formě:

a) studijního oboru Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání;

b) studijního oboru Informační výchovu se zaměřením na vzdělávání;

c) navazujícího studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ;

d) informatiky ve společném základě;

e) speciálních disciplín ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol;

f) speciálních disciplín ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika;

g) speciálních disciplín ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy.

Pedagogická fakulta UP Olomouc má rovněž právo uskutečňovat:
  • rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. voboru technická a informační výchova;
  • doktorský studijní program voboru 75-01 Pedagogika (se zaměřením na technickou výchovu) - titul Ph.D.

2. Vědecko - výzkumná činnost

Pracovníci katedry technické a informační výchovy se ve vědecko-výzkumné činnosti zaměřují na studium a řešení problematiky týkající se:

  • oborové didaktiky, didaktiky technické a informační výchovy (teoretická a aplikační část);
  • obecné a oborové materiálovědy, terminologie;
  • konstrukčních a elektrotechnických stavebnic;
  • postojů žáků k ICT, nové role učitele a žáka v informační společnosti, evaluace výukových programů;
  • technické výchovy - jako součásti humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů;
  • pedagogické informatiky pro mistry odborného výcviku.

3. Informace k přijímacím zkouškám v akademickém roce 2014/2015

Viz příručka „Pedagogická fakulta UP v akademickém roce 2014/2015".


Previous page: Studium
Next page: Studijní obory