Historie katedry

Historie Katedry technické a informační výchovy PdF UP

Vznik katedry je datován k roku 1959, což ji řadí mezi pracoviště s nejdelší tradicí nejen v rámci tehdejšího Pedagogického institutu v Olomouci, ale i v porovnání s dalšími vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v celé České republice. Od té doby prošla z hlediska její koncepce dynamickým vývojem, ať se již jedná o odbornou přípravu budoucích učitelů, zajišťování celoživotního vzdělávání, projektovou činnost, mezinárodní spolupráci, materiálně-technické zabezpečení anebo vědecko-výzkumné aktivity. S postupem času se proměnila v excelentní pracoviště na poli didaktiky technického vzdělávání (technické výchovy) a didaktiky informatiky (informační výchovy). Sehrává významnou roli na evropské i světové úrovni, což mj. dokládají četné vědecko-výzkumné výstupy indexované ve významných databázích (Web of Science a SCOPUS) a jejich mezinárodní ohlasy.

Vývoj katedry od vzniku do současnosti

Za dobu své historie katedra procházela jednotlivými etapami vývoje, které odrážely společenské tendence spojené s rozvojem vysokoškolského vzdělávání a požadavky kladenými na vědecko-výzkumné aktivity. Zpočátku byla klíčová příprava budoucích učitelů, s postupem času se však katedra stále více profilovala i jako vědecko-výzkumné pracoviště. Jednotlivá výzkumná šetření realizovaná katedrou poskytují cenná zjištění, která se stávají určujícími faktory v rámci realizovaných inovací na místní i národní úrovni.

A. 1959 – 1964

Počátky dnešní Katedry technické a informační výchovy jsou spojeny se zřízením Pedagogického institutu v Olomouci. V reakci na zavádění polytechnické výchovy do škol byla na institutu zřízena Katedra přírodních věd a výrobní práce se třemi odděleními: oddělení matematiky, fyziky a chemie, oddělení biologie dítěte a oddělení výrobní práce. Oddělení výrobní práce pod vedením Josefa Doležela (1959 – 1961) zajišťovalo výuku výrobních prací, které tehdy byly součástí společného studijního základu. Začleněny byly do prvních dvou ročníků čtyřletého studia. Následně však dochází k vyčlenění výrobních prací a jejich transformaci v samostatný obor Práce v dílnách, který byl začleněn do studijního programu Učitelství pro druhý stupeň ZŠ. To již oddělení výrobní práce vede Ing. Eduard Táborský (1961 – 1964). Hlavním posláním tehdejší polytechnické výchovy na základních školách bylo spojit teoretické vyučování s výrobní praxí. Škola se měla stát skutečnou pracovní školou, kde se žáci měli obeznámit s nejdůležitějšími výrobními procesy a naučit se je realizovat. Provádělo se formou propojení vyučování s výrobní prací. Obsahovou náplní byla řemeslná výroba, např. kovářství, stolařství, modelářství, soustružnictví, včelařství apod.

B. 1964 – 1980

Výsledkem restrukturalizace provedené v roce 1964 bylo zřízení Katedry základů průmyslové výroby. Pod vedením Ing. Milana Štaigra zajišťovala garanci oboru Základy průmyslové výroby a výuku předmětů začleněných pod tento obor. Vedle toho zabezpečovala výuku předmětů obsažených ve studijních programech zaměřených na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ a dále tehdejších zvláštních škol. V roce 1972 se katedra stává součástí nového celku – Katedry fyziky a základů průmyslové výroby vedené akademikem Vojtěchem Pliskou a následně, od roku 1977, RNDr. Zbyňkem Kubíčkem.

C. 1980 – 1990

Tato etapa je spojována s novou koncepcí organizace studia učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník školní docházky, tj. pro základní a střední školy. Nově byla zřízena Katedra základů techniky, která zajišťovala garanci a výuku v rámci oboru Základy techniky. Za povšimnutí stojí fakt, že tehdy bylo možné tento obor studovat v kombinacích s matematikou nebo fyzikou a pregraduální příprava trvala 10 semestrů. Vedle toho se katedra podílela i na přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, speciálních základních škol a dále vychovatelů. Katedru vedl po celé období RNDr. Zbyněk Kubíček, CSc.

D. 1991 - 2004

V souvislosti s transformací ekonomiky a celkového společenského uspořádání probíhaly i změny v pojetí vzdělávání. Pedagogická fakulta UP byla nově profilována a v návaznosti na tyto změny zřízena Katedra technické výchovy. Zpočátku zajišťovala pregraduální přípravu učitelů pro 2. stupeň ZŠ v oboru Technické práce (8 semestrů). Vedle realizace vlastního oboru se katedra podílela na výuce v rámci přípravy učitelů 1. stupně ZŠ, speciálních základních škol a dále vychovatelů. Ani školství se nevyhnulo rozvoji informačních technologií, které byly ve školách využívány pro administraci školské agendy, ale stále častěji byly integrovány i do výuky většiny předmětů. Rovněž rostla poptávka po přípravě žáků na práci s informacemi a počítači. Školy na to reagovaly zaváděním nových předmětů, které byly nazývány různě: práce s počítačem, výpočetní technika, informační technologie atp. Pro výuku stále specifičtějšího obsahu však chyběli aprobovaní učitelé, jen technická výchova již nedostačovala. Proto byl v roce 2001 akreditován obor Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň základních škol (8 semestrů) a taktéž změněn název pracoviště na Katedru technické a informační výchovy, který přetrvává dodnes. Mimo uvedeného oboru katedra participovala na přípravě učitelů rodinné výchovy pro 2 st. ZŠ, 1. stupně ZŠ, mateřských škol a speciální pedagogiky. Začala se rovněž podílet na výuce informatických předmětů zařazených do všeobecného vzdělávacího základu učitelských i neučitelských oborů. Významným se stala i participace na realizaci doktorského studijního programu Pedagogika, v jehož rámci jsou řešena i témata spadající do oblasti didaktiky technické a informační výchovy.

Období je typické nejen rozšířením výukového záběru, ale i postupným rozvojem projektové, vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Výraznou zásluhu na tom nese prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., který vyvinul řadu podněcujících aktivit, jež vyvrcholily v každoroční pořádání vědecko-odborných konferencí garantovaných i (spolu)organizovaných katedrou, mj. lze uvést konference Trendy technického vzdělávání nebo DIDMATTECH. V letech 1998 – 2004 bylo na katedře (spolu)řešeno 8 prestižních projektů GAČR a desítky dalších projektů vědeckého i rozvojového charakteru. Katedru v uvedeném období vedla řada významných osobností, jejichž přehled uvádíme následovně: RNDr. Zbyněk Kubíček, CSc. (1991-1992), Ing. Štěpán Urbanec, CSc. (1992-1993), prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. (1994 – 1995), prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. (1995 – 2001) a doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP (2001 – 2004).

E. 2005 - 2015

Rok 2005 byl pro katedru z hlediska akreditací zlomovým. Doposud garantovala obor připravující učitele technické výchovy pro základní školy. V souvislosti s tzv. Boloňským procesem došlo ke strukturaci oboru. Nově byl akreditován tříletý bakalářský studijní obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Na ten navazuje dvouletý magisterský studijní obor Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol. Katedra tak opět začala vychovávat učitele i pro střední školy. Obory byly akreditovány v prezenční a později i kombinované formě. V akreditovaném magisterském oboru bylo získáno právo konat rigorózní zkoušky. I nadále pokračuje participace na přípravě učitelů 1. stupně ZŠ, mateřských škol a speciální pedagogiky. Katedra se taktéž podílí na výuce informatických předmětů zařazených do všeobecného vzdělávacího základu učitelských i neučitelských oborů a participuje na realizaci doktorského studijního programu Pedagogika (doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. je členem oborové rady).

Výraznou roli začínají hrát i programy akreditované v rámci celoživotního vzdělávání, které katedra garantuje nebo se podílí na jejich realizaci. Jedná se především o Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku, Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ), Technická a informační výchova pro SŠ, Informatika pro 2. stupeň ZŠ a Koordinátor ICT. Stále větší důraz na začleňování informačních technologií do vzdělávání na ZŠ a SŠ v podobě samostatného vyučovacího předmětu vedlo v roce 2010 katedru k akreditaci bakalářského studijního oboru Informační výchova se zaměřením na vzdělávání. Akreditován byl v prezenční i kombinované formě. V této souvislosti je rovněž třeba zmínit četné projektové aktivity doc. PhDr. Milana Klementa, Ph.D. související s informačně-technologickým zajištěním pracoviště. S postupem času nejen katedra technické a informační výchovy, ale i celá fakulta stále více pociťovala potřebu rozšíření stávajících prostor pro realizaci výzkumu a výuky. Proto pod vedením doc. Ing. Čestmír Serafína, Dr. Ing-Paed IGIP začal vznikat projekt, jehož počátky sahají už do roku 2006. Vynaložená snaha v roce 2011 vyvrcholila podpisem ministra školství pod Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po dokončení stavby tak katedra získala prostory pro nové laboratoře.

Pro katedru se v roce 2009 stalo velmi významnou událostí jmenování prof. Ing. Ján Stoffy, DrSc. emeritním profesorem Univerzity Palackého pro oblast technických věd. To mu umožnilo i nadále vědecky bádat a svou přirozenou autoritou a prokázanou erudicí motivovat mladé kolegy a studenty k růstu. Katedra se výrazněji zaměřila i na popularizační aktivity a celoživotní vzdělávání učitelů v oblasti moderních metod a forem výuky, které byly realizovány pod vedením doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostála, Ph.D. V letech 2013 byly uspořádány letní školy pro učitele z praxe a od roku 2014 začala být na Pedagogické fakultě pořádána Noc vědců, která zajímavým způsobem přibližuje vědu, techniku a výzkum nejširší veřejnosti. Navázána byla i užší spolupráce s Klubem nadaných dětí Olomouc při Přírodovědecké fakultě UP. V oblasti vědy a výzkumu katedra pokračuje v dříve nastaveném trendu a pořádá vědecko-výzkumné konference Trendy ve vzdělávání (dříve Trendy technického vzdělávání) a DIDMATTECH (cca 1 x za 4 roky). Nově byly uspořádány konference INFOTECH 2009 a Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule (v letech 2010 a 2011). V roce 2008 je založen časopis Trendy ve vzdělávání, který je od počátku vázán na publikování výstupů ze stejnojmenné konference. Rok 2009 se pojí se založením vědeckého časopisu Journal of Technology and Information Education (JTIE). Katedru v uvedeném období vedli doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP (2004 – 2014) a Mgr. Martin Havelka, Ph.D. (2014 – 2015).

Současnosta perspektivy katedry

Katedra ve své činnosti aktuálně reaguje na národní i mezinárodní trendy nejen v oblasti technického vzdělávání, ale taktéž v oblasti vědy a výzkumu. Na úrovni výuky v rámci akreditovaných oborů neustále zkvalitňuje prezenční i kombinovanou formu studia. Z hlediska elektronických studijních opor implementovaných do sofistikovaného LMS (Learning Management System) jsou pokryty téměř všechny vyučované předměty.

V roce 2016 získává pregraduální výuka výraznější internacionální charakter. Studenti obou bakalářských oborů i navazujícího magisterského oboru absolvují v prvních ročnících na základě bilaterálních dohod část výuky v zahraničí, vždy na některém z partnerských pracovišť. Nad rámec těchto mobilit jsou konána výběrová řízení v rámci programu Erasmus+. K začátku roku 2016 byly uzavřeny dohody o mobilitě a spolupráci s následujícími pracovišti: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Polsko, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovensko, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, Ondokuz Mayis University, Turecko; Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polsko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko, Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko a Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko.

V rámci sítě CEEPUS je rozvíjena spolupráce s Univerzitou J. Selyeho v Komárně. Přínosná je i spolupráce s University of Bergen v Norsku, kam s využitím Norských fondů vycestovali na stáž dva pracovníci – Mgr. Pavlína Částková, Ph.D. a doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. V oblasti internacionalizace předpokládáme další rozvoj. V současnosti vyvíjíme snahy o navázání spolupráce zejména s univerzitami ve Španělsku, USA a Číně. Věda, výzkum a publikační aktivity se v roce 2016 staly stejně klíčovými, jako kvalitní výuka. Pracovníci katedry se orientují především na publikování v impaktovaných časopisech a časopisech indexovaných v databázi SCOPUS. Využívány jsou ale i konference, jejichž výstupy jsou indexovány ve Web of Science. Za poslední rok se pracovníci katedry zúčastnili konferencí v Číně (Guǎngzhōu), Španělsku (Barcelona, Sevilla, Valencie), Itálii (Řím), Francii (Paříž), Anglii (Londýn), Rumunsku (Jasy), Turecku (Istanbul) nebo Polsku (Řešov). Další zahraniční konference jsou plánovány. Stále častěji lze mezi publikačními výstupy najít i monografie. Kompletní přehled publikační činnosti všech pracovníků katedry je k dispozici na internetu, viz https://obd.upol.cz/public.

K významu pracoviště v oblasti vědy přispívá i časopis JTIE (http://jtie.upol.cz). Je nezávislým vědeckým časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky a příbuzných disciplín (koncept STEM). Rukopisy prochází přísným recenzním řízením (Double-Blind Peer Review). JTIE je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je pro jednotlivé uživatele i instituce volně k dispozici. Časopis je zařazen v databázi ERIH+. Každému článku je přidělován unikátní identifikátor DOI. V roce 2016 je JTIE evaluován pro zařazení do databází Web of Science (Journal Citation Reports) a SCOPUS. Vychází dvakrát ročně. Vedoucím Katedry technické a informační výchovy je od roku 2016 doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Na katedře působí následující akademičtí a administrativní pracovníci (řazeno abecedně; pro další informace odkazujeme i na ResearchGate, viz https://www.researchgate.net):

Za více než 50 let existence katedra vychovala stovky absolventů. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit Mgr. Radima Voštinku (ředitel ZŠ a MŠ v Dubu nad Moravou), Mgr. Jiřího Pavlase (ředitel ZŠ a MŠ v Písařově), Mgr. Petra Jordána (ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích) nebo Mgr. Karla Neumanna (zástupce ředitelky Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci).

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Použité zdroje:

Kubíček, Z. (2005). Katedra technické a informační výchovy. In. Mezihorák, F. Ohlédnutí: Jubilejní kaleidoskop. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946 – 2005. Kropáč, J. a kol. (2002). Osobnosti technické výchovy – prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.

Previous page: Katedra
Next page: Pracoviště