Studium

Studium

Studium

Informace o možnostech studia, přijímacím řízení apod. na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Kam dále?

V sekci studium můžete dále pokračovat v následující nabídce:

odkazČinnost katedry »

odkazStudijní obory »

odkazMobilita studentů »

 

Podmínky studia formou individuálního studijního plánu

(dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. července 2011, článek 18, odkaz na dokument)

  1. Individuální studijní plán (dále jen „ISP") se uděluje na základě písemné žádosti děkanovi fakulty, který posuzuje důvodnost žádosti.
  2. ISP se uděluje na příslušný semestr. O ISP je potřeba požádat do začátku semestru. V případě, že důvody pro ISP nastaly po začátku semestru, lze o ISP požádat i v jeho průběhu. V rozhodnutí je pak stanoveno, od kdy je student zproštěn povinné účasti na výuce a plní podmínky ISP.
  3. Po udělení ISP je student povinen projednat plnění podmínek ukončení předmětů s jednotlivými garanty předmětů a následně souhrnně s vedoucím katedry.
  4. Rozhodnutí o udělení ISP nenahrazuje splnění podmínek pro zápis do dalšího semestru nebo ročníku.
  5. Studenti zařazení do ISP jsou povinni plnit veškeré ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, směrnice a příkazy vydané v záležitosti studia a studentů rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a děkanem její Pedagogické fakulty.
  6. Studenti zařazení do ISP nejsou povinni docházet do výuky, ta je jim kompenzována formou individuálních konzultací a on-line aktivitami vpodobě studijních opor a dalších materiálů pro samostudium zveřejněných vsystémech LMS UNIFOR, COURSEWARE a na internetových stránkách katedry vsekci „Výukové materiály".
  7. Splnění předmětů v garanci katedry je dle podmínek stanovených garanty předmětů, tj. např. vypracování úloh, seminárních prací, odevzdání projektů apod., dále absolvování všech písemných testů a prací na dané úrovni. V případě dílenských a laboratorních prací jsou studenti povinni odevzdat předepsané výrobky, dílenskou dokumentaci a protokoly oměření a to v rozsahu vymezeném garantem předmětu a po dohodě s ním.

 

 


Previous page: Konzultační hodiny
Next page: Činnost katedry